top of page

個人情報

Về việc xử lý thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Công ty cổ phần ZAFuture (sau đây sẽ gọi tắt là “công ty chúng tôi”) dưới đây đã thiết lập Chính sách bảo mật thông tin cá nhân, xây dựng cơ chế bảo mật thông tin cá nhân, làm cho toàn bộ người lao động nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin của chính mình, cùng với đó chúng tôi sẽ thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách thực hiện triệt để những nỗ lực này.

Điều 1 : Thông tin cá nhân

“Thông tin cá nhân” - định nghĩa “Thông tin cá nhân” được chỉ ra trong Đạo luật liên quan tới bảo vệ thông tin cá nhân (Luật số 57 năm 2003, sau đây gọi là "Luật Bảo vệ thông tin cá nhân".) - là thông tin về những con người đang sinh sống, bao gồm các thông tin để xác định một cá nhân cụ thể như Họ tên, Ngày tháng năm sinh… và những mô tả khác, ngoài ra có thể là những thông tin bao gồm mã số để phân biệt từng cá nhân.

Điều 2 : Thu thập và sử dụng Thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng thông tin có được, trong phạm vi cần thiết, cho các mục đích dưới đây. Trong trường hợp sử dụng thông tin cá nhân ngoài phạm vi của các mục đích này, thì trước hết cần phải có sự đồng ý của chính chủ.

 1. Mục đích cung cấp dịch vụ của công ty chúng tôi (sau đây sẽ gọi tắt là “dịch vụ hiện tại”).

 2. Mục đích cải thiện – cải tiến dịch vụ hiện tại, ngoài ra còn để phát triển dịch vụ mới.

 3. Mục đích thông báo (bao gồm gửi e-mail, tờ rơi và các loại thư trực tiếp khác) về các chức năng, thông tin cập nhật, khuyến mại của dịch vụ hiện tại, và các dịch vụ khác của công ty chúng tôi.

 4. Mục đích liên lạc khi cần thiết về việc bảo trì, hoặc các thông báo quan trọng…

 5. Mục đích phản hồi các câu hỏi, vấn đề cần liên hệ của người dùng liên quan tới dịch vụ hiện tại (bao gồm việc xác nhận chính chủ).

 6. Mục đích báo cáo trạng thái sử dụng dịch vụ hiện tại tới người dùng.

 7. Mục đích đề nghị điền các bản điều tra, mời tham dự các event liên quan tới dịch vụ hiện tại, ngoài ra chúng tôi cũng sẽ báo cáo tới quý khách về kết quả của các đề nghị trên.

 8. Mục đích điều tra và phân tích lịch sử sử dụng của dịch vụ hiện tại, sử dụng kết quả đó nhằm cải thiện - phát triển và quảng cáo dịch vụ này.

 9. Mục đích xác định và từ chối cung cấp dịch vụ cho người dùng vi phạm các quy tắc sử dụng dịch vụ và người dùng dịch vụ với mục đích gian lận, sai trái.

Điều 3 : Quản lý và bảo vệ Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân sẽ được quản lý chặt chẽ và dữ liệu sẽ không được tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của chính chủ, trừ những trường hợp dưới đây. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp ngăn chặn và khắc phục các rủi ro như truy cập trái phép thông tin cá nhân, mất mát, phá hủy, làm sai lệch và rò rỉ thông tin cá nhân.

 1. Trường hợp cần bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của một người mà có khó khăn trong quá trình nhận được sự đồng ý của người đó.

 2. Trường hợp đặc biệt cần thiết để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em mà có khó khăn trong quá trình nhận được sự đồng ý của cá nhân chính chủ.

 3. Trường hợp cần hợp tác với cơ quan Quốc gia hoặc đoàn thể địa phương, hay những người được giao nhiệm vụ thực thi pháp luật, mà gặp trở ngại trong quá trình nhận được sự đồng ý của cá nhân chính chủ.

 4. Trường hợp ủy thác toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng, nhằm tiến hành công việc kinh doanh thuận lợi.

 5. Trường hợp thông tin cá nhân được cung cấp cùng với sự kế thừa doanh nghiệp do sát nhập hoặc các lý do khác.

 6. Trường hợp sử dụng thông tin cá nhân dưới hình thức chia sẻ với một người được chỉ định, chúng tôi sẽ thông báo trước cho cá nhân chính chủ, hoặc thiết lập trạng thái chính chủ có thể dễ dàng biết được các thông tin về tên của người có trách nhiệm quản lý các mục thông tin cá nhân dùng chung, phạm vi người dùng chung, mục đích sử dụng của người dùng và thông tin cá nhân phù hợp .

 7. Các trường hợp khác được pháp luật cho phép.

Điều 4 : Ủy thác sử dụng Thông tin cá nhân

Sẽ có những trường hợp công ty chúng tôi ủy thác toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng tư cách đơn vị nhận ủy thác, quy định các vấn đề liên quan đến tính bảo mật trong hợp đồng, và tiến hành sự giám sát cần thiết, thích hợp đối với đơn vị nhận ủy thác. Ngoài ra, công ty chúng tôi có thể chia sẻ quyền sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân căn cứ vào các quy định trong Luật Bảo vệ thông tin cá nhân.

Điều 5 : Công khai Thông tin cá nhân

Khi nhận được yêu cầu công khai thông tin cá nhân từ chính chủ, công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng thiết lập hiển thị công khai. Tuy nhiên, trong trường hợp việc công khai thuộc bất kỳ điều nào dưới đây, chúng tôi sẽ không hiển thị công khai toàn bộ hoặc một phần các thông tin đó. Công ty chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo tới chính chủ nếu chúng tôi quyết định không hiển thị công khai.

 1. Trường hợp có nguy cơ xâm hại đến tính mạng, thân thể, tài sản hoặc các quyền và lợi ích khác của cá nhân chính chủ hoặc bên thứ ba.

 2. Trường hợp có rủi ro cản trở đáng kể đến việc thực hiện đúng hoạt động kinh doanh của công ty chúng tôi.

 3. Trường hợp việc công khai vi phạm các luật và quy định khác.

Điều 6 : Chỉnh sửa và xóa Thông tin cá nhân

 1. Nếu thông tin cá nhân công ty chúng tôi nắm giữ không chính xác, thì theo yêu cầu của chính chủ, chúng tôi sẽ chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân theo các thủ tục do công ty chúng tôi quy định.

 2. Sau khi nhận được các yêu cầu nên trên của cá nhân chính chủ, nếu yêu cần đó là cần thiết thì chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân, sau đó sẽ thông báo tới người yêu cầu.

Điều 7 : Tạm dừng sử dụng Thông tin cá nhân

Trong trường hợp nhận được yêu cầu tạm dừng hoặc xóa thông tin cá nhân (sau đây gọi là "tạm dừng sử dụng") từ cá nhân chính chủ, do thông tin cá nhân được xử lý vượt quá phạm vi mục đích sử dụng hoặc do thông tin cá nhân có được bằng các phương thức gian lận, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành các điều tra cần thiết, dựa trên kết quả điều tra được mà tạm dừng sử dụng thông tin cá nhân, sau đó sẽ thông báo tới người yêu cầu. Tuy nhiên, trong trường hợp có chi phí lớn hoặc có khó khăn trong việc tạm dừng sử dụng thông tin cá nhân, nếu có biện pháp thay thế cần thiết để bảo vệ quyền lợi của cá nhân chính chủ, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thay thế này.

Điều 8 : Thủ tục thay đổi chính sách quyền riêng tư

Công ty chúng tôi sẽ xem xét các nội dung của chính sách này sao cho phù hợp và cố gắng cải thiện nó. Nội dung của chính sách này có thể thay đổi, ngoại trừ luật và các điều mục khác được quy định cụ thể trong chính sách này. Các chính sách sau khi thay đổi, theo quy định của công ty chúng tôi, sẽ có hiệu lực từ thời điểm thông báo cho người dùng hoặc đăng lên trang web của công ty.

Điều 9 : Tuân thủ luật pháp và các tiêu chuẩn

Công ty chúng tôi sẽ tuân thủ pháp luật của Nhật Bản và các tiêu chuẩn khác được áp dụng liên quan tới những Thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ.

Điều 10 : Trả lời khiếu nại và các thông tin trao đổi

Công ty chúng tôi sẽ tiếp nhận các khiếu nại, thông tin trao đổi của các quý vị liên quan tới việc sử dụng thông tin cá nhân của mình, sau đó sẽ trả lời các vị một cách thích hợp và nhanh chóng. Ngoài ra, đối với các yêu cầu của chính chủ về công khai, chỉnh sửa, bổ sung, xóa, sử dụng hoặc từ chối cung cấp thông tin cá nhân… chúng tôi cũng sẽ trả lời các vị một cách thích hợp và nhanh chóng

Điều 11 : Bộ phận phụ trách thông tin liên hệ

Quý vị có nhu cầu liên hệ về các vấn đề liên quan tới sử dụng thông tin cá nhân của Công ty chúng tôi, vui lòng liên lạc theo thông tin dưới đây
Công ty cổ phần ZAFuture - Bộ phận phụ trách thông tin liên hệ

Tầng 7 của Tòa nhà San, 3-25 Tokiwa-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
7 FL., San Bldg, 3-25 Tokiwa-cho, Naka-Ku, Yokohama

Ngày ban hành - thực thi: 15/12/2020

-

 • 導く

-

 • しっかりつかむ

-

 • 射抜く

-

 • 支援・援助

bottom of page